2009 година

FacebookTwitterLinkedInEmail

2009 година

Етично и отговорно поведение към заинтересованите страни, Социално отговорна компания на годината, в. “Пари”

Най-голямо дарение на доброволен труд на служителите, Български донорски форум

“Най-добър финансов продукт на годината”, Банки, инвестиции, пари

“Най-добър инвестиционен продукт”, Банки, инвестиции, пари

“Най-добър спестовен продукт” – спестовна сметка “Мега”, Банки, инвестиции, пари

“Next generation manager” – г-жа Петя Димитрова, в. “Пари”

Награда в категория “Обучение и развитие”, БАУЧР