Факторингът минимизира рисковете пред износителите. Пазарът на този тип продукти достига 1,550 млрд. евро

FacebookTwitterLinkedInEmail

Октомври 2014| сп. “Икономика”

Николай Стоянов е началник отдел “Корпоративно транзакционно банкиране” в Пощенска банка и заместник-председател на Асоциацията на българските износители. Притежава 20 години опит в банковата сфера, като последните 3 работи в управление “Корпоративно банкиране” на Пощенска банка. Отговаря за ежедневния бизнес с корпоративните клиенти на банката, включително факторинг, банкови транзакции, управление на текуща пиквидност и депозити, документарни операции, консултации и структуриране на външнотърговски сделки, и др. Завършил е УНСС с две магистратури -индустриален мениджмънт и банков мениджмънт.

Г-н Стоянов, каква е ролята на факторинга за успешното развитие на бизнеса в страната?

За да се развива успешно, бизнесът в България има нужда от подкрепа на партньори с опит във финансирането и международните взаимоотношения, които са наясно с тенденциите в икономиката. Факторингът, като един от продуктите, които предоставят краткосрочен ресурс за бизнеса, има съществена роля. Той представлява финансиране вземанията на дадена компания от нейните контрагенти – местни или чуждестранни. Услугата спомага и за управление на риска, най-вече при износ. Това е от ключово значение, особено когато става въпрос за нови пазари и нови партньори. Възприета вече по цял свят практика е продажбите да се осъществяват с отложено плащане, което носи определени рискове за продавача, които факторингът в голяма степен управлява. Не на последно място, факторингът повишава дисциплината на контрагентите. Когато е намесена финансираща институция, партньорите се стремят да спазват още по-точно договорените условия, а продавачът повишава имиджа си.

На растежа в износа се залагат големи надежди за възстановяване на икономиката. С какво факторингът може да допринесе в тази насока?

Той е изключително важен за износа, тъй като представлява следекспортно финансиране, на база вече произведен и изнесен продукт. България е отворена, експортно ориентирана икономика и факторингът ще допринася все повече за възстановяването й и реализирането на продукцията на наши компании зад граница. Те получават адекватно оборотно финансиране, за да затворят производствения цикъл и затвърдят позициите си. Ние, като факторинг компания, а сигурен съм и останалите конкуренти, се стремим да консултираме и подпомагаме клиентите си с нашия опит, а дори и с идеи при структуриране на сделките. Малкият и средният бизнес, излизайки за първи път извън страната, е изключително важно да го направят успешно, защото след това е много по-лесно да разширяват своите пазари.

Какви са тенденциите на българския пазар и къде се намира Пощенска банка в него?

През последните 7 г. наблюдаваме сериозен ръст в обема и обхвата на факторинга. Важна е ролята на самите факторинг компании в популяризиране на този тип услуги. Пазарът им в страната се оценява от факторинговите компании на 1,550 млрд. евро за 2013 г. (близо 4% от БВП – б.а.). Очакваме умерен ръст през настоящата година, който да се запази и за следващата. Динамиката е тясно свързана с икономическата ситуация в Европа, където са концентрирани над 60% от износа. Колебанията във възстановяването на Стария континент неминуемо се отразяват и на този бизнес. Тенденцията е все пак позитивна, а и според нас има потенциал за развитие – делът на факторинга в развитите страни е около 8% от БВП. Целта ни е да го разкрием напълно и възможно най-бързо.
В България, както в по-голямата част от Европа, този тип операции се осъществяват предимно от банки. В страната оперира една-единствена международна небанкова факторинг компания. Конкуренцията ще расте, защото тя по традиция е за привличане на добри и перспективни клиенти. Затова е изключително важна не само цената, но и наборът от продукти и възможността за цялостно обслужване.
През 2013 г. заехме лидерската позиция във факторинг дейностите в България, измерени с обема на сделките. За Пощенска банка той възлезе на 610 млн. евро, което представлява близо 40% пазарен дял. Отделяме голямо внимание не само на общия пазарен дял, но и на този в експортния сектор, където сме традиционен лидер с около 60%.

Какво трябва да знае мениджър, желаещ да продаде вземания?

Разбира се, факторингът е по-използван от по-големите компании, но това не означава, че само те имат достъп до него. Нашият стремеж е да подпомагаме малкия и средния бизнес. Най-често клиенти са представители на производствени, експортно ориентирани бизнеси. За размера на вземанията също няма ограничения, но е по-добре me да са структурирани в по-голяма единична стойност. Услугата е свързана с много документи и колкото по-оптимизиран е техният брой, толкова по-добре. Мениджърите трябва да познават партньорите си, пазарите и средата, в която оперират. Важно е да се знае, че факторингът е продукт за финансиране на редовни Вземания, а не на просрочени такива.

Какви условия предлага Пощенска банка при финансиране на вземания?

Ние работим с пълен набор от факторинг продукти – със и без регрес. Включваме освен финансиране и администриране на вземания. Не по-малко важно е покритието на риска от неплащане и несъстоятелност. Особено когато става въпрос за износ и услуга без регрес, се използва покритие на кредитния риск. То се извършва в сътрудничество с най-голямата асоциация в областта – Factor Chain International (FCI), чийто член е и Пощенска банка. Когато една компания сключи договор за първи път с чуждестранен партньор и не познава достатъчно добре състоянието на бизнеса му, ние се свързваме през FCI с факторинг компания в съответната страна, която има необходимата информация. Тя прави финансов анализ на контрагента, одобрява искания от нас лимит и поема на 100% риска за плащане от страна на чуждестранното дружество. По този начин клиентът ни е спокоен, че каквото и да се случи, плащането по неговия износ ще е гарантирано. Друга възможност, която зависи от конкретния случай, е използването на подобно покритие от някой от мултинационалните застрахователи в този бизнес – Coface, Atradius и Euler Hermes.
Като цена факторингът е напълно съпоставим с останалото оборотно финансиране, което предлагаме. Това е резонно, имайки предвид, че е с краткосрочен характер и базиран на вече осъществена сделка. Ние финансираме набор от избрани търговски контрагенти на нашия клиент. Основно условие е целият бизнес с конкретен негов търговски контрагент да се осъществява чрез нас. Принципът е важен, за да следим взаимоотношенията и поведението им. Това е добре и за нашите клиенти, защото ако усетим сигнали за възможен проблем с партньор, можем да споделим това с тях и да реагираме адекватно. Желанието ни е да обхванем максимален дял от износа на определен клиент. Дори плащането да не е отложено, фактурите могат да преминават през нас и така да осъществяваме мониторинг и събиране на Вземанията. Ние се стремим да предоставим възможно най-добри условия на клиентите си, за да може бизнесът им да функционира гладко и да се развива възходящо.