Решение на Съвета на директорите на Юробанк във връзка с рекапитализацията

FacebookTwitterLinkedInEmail

На 22 април Бордът на директорите на Юробанк се събра и прегледа, със съдействието на международните консултанти от Дойче банк и инвестиционното звено на Барклис Банк условията и фактите, относно възможностите за привличане на капитал от частни инвеститори. Бордът на директорите оцени спецификите на това действие и по-конкретно несигурността по отношение на това дали сливането с Националната банка на Гърция (НБГ) ще бъде осъществено или не, произтичащата невъзможност за точна оценка на инвестиционното предложение, както и отсъствието на десетки хиляди традиционни акционери на Юробанк, чиито 85% от акциите бяха обменени в резултат на доброволното търгово предложение от страна на НБГ.

В резултат на това, Бордът на директорите реши да предложи на предстоящото общо събрание на 30 април увеличението на акционерния капитал на стойност 5.8 млрд. евро да бъде изцяло осигурено от Гръцкия фонд за финансова стабилност (Hellenic Financial Stability Fund – HFSF), което ще доведе до незабавната рекапитализация на банката. Така Юробанк ще стане първата напълно рекапитализирана системна банка в рамките на следващата седмица.

На база на взетото решение Юробанк заема отговорна позиция по отношение на акционерите си и на потенциалните инвеститори и си възвръща възможността да финансира икономиката на Гърция, заздравявайки доверието на клиентите и служителите си и на гръцката общественост като цяло.

В допълнение, ако съответните органи решат финално сливането с НБГ да не се осъществи, Юробанк ще подаде съгласно изискванията подробен бизнес план с цел привличане на частни и институционални инвеститори от Гърция и чужбина във възможно най-кратки срокове, както е предвидено в настоящата законова рамка на страната. Целта ще бъде допълнително увеличение на капитала на банката, адаптиране към новите условия и изисквания на местния и на международния пазар, както и запазване и увеличаване на стойността на компанията, което ще е от полза за гръцката икономика.

За целите на гореописаното важна роля ще изиграят нашите служители, които винаги са били най-силният поддръжник на стратегическите инициативи на банката.

Най-важната цел на взетите решения е да се съхрани идентичността на банката, както и да се възстанови възможността за подкрепа на гръцките домакинства и предприятия в това тежко и кризисно икономическо положение, да се разшири достъпа до международните пазари и банката да продължи да финансира гръцката икономика в цел постигане на положителен растеж.