Проект “Български език в игри“

FacebookTwitterLinkedInEmail

Последният проект-финалист в категория Образование е „Български език в игри“. Научи повече за него сега. Всички останали финалисти можеш да видиш тук: www.postbankuniverse.bg.

 
 

 
 

Резюме на проекта:

 
 

Проектът „Български език в игри“ цели подпомагане на цялостното детско развитие и пълноценно социално включване чрез подобряване достъпността, ефективността и качеството на езиковото обучение. За целта в рамките на проекта се въвежда иновативен образователен модел и уникални средства, базирани на игровата дейност, които отговорят на комплексността на детското развитие. Те подкрепят детето при овладяване на българския книжовен език и подготовка за ограмотяване, независимо къде се извършва този процес (в семейството, в детската градина или в училище). Моделът на авторските ресурси и материали е научно и експериментално проверен и отговаря на нуждите на всички заинтересовани страни – деца и ученици, педагогически специалисти и общност. В рамките на проекта се осъществява и подготовката на съпътстващите детето възрастни. Основните дейности се изпълняват в град Варна, като проектът „Български език в игри“ е с перспектива за разширяване на обхвата на национално и международно ниво.