Пощенска банка с промоционални условия по oвърдрафти

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка стартира нова промоционална кампания по потребителските си овърдрафти. Банката предлага лихвен процент в размер на 10.95% за целия срок на овърдрафта, валиден за всички  кандидати, подали заявления до 31.12.2013 г.

Предложението включва максимален размер до 6 нетни работни заплати, но не повече от 7 000 лв., за клиенти с превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка при срок на изплащане до 12 месеца.

Допълнителните предимства на офертата включват издаване на дебитна карта от Пощенска банка, с която клиентите имат денонощен достъп до парични средства за посрещане на непредвидени разходи, като при плащания чрез терминални устройства ПОС и банкомати АТМ в страната не се дължи  такса.  

Допълнителна информация можете да намерите на www.postbank.bg, тел. 0700 18 555 или в най-близкия клон на Пощенска банка.