Пощенска банка с промоционални условия по овърдрафти

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Aтрактивни лихвени нива на потребителските овърдрафти на Пощенска банка

Промоционалната кампания по потребителските овърдрафти, предлагани от Пощенска банка продължава до края на 2013 година. Клиентите могат да се възползват от лихвен процент в размер на 10.95% за целия срок на овърдрафта.

Предложението включва максимален размер до 6 нетни работни заплати, но не повече от 7 000 лв. за клиенти с превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, подали заявление до 31.12.2013 при срок на изплащане до 12 месеца.

Допълнителните предимства на предложението включват издаване на дебитна карта от Пощенска банка, с която клиентите имат денонощен достъп до парични средства за посрещане на непредвидени разходи, като при плащания чрез ПОС терминални устройства и банкомати в страната не се дължи такса.

Допълнителна информация можете да намерите на www.postbank.bg, тел. 0700 18 555 или в най-близкия клон на Пощенска банка.