Петя Димитрова, Мисис Икономика 2018: Дигитализацията е дълъг път, който ще извървим

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. “Икономика”

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Член е и на УС на Асоциацията на банките в България

Изпълнена съм c респект и благодарност към всички, които са оценили нашия труд и нашето развитие през тези години. Това е награда за целия ни екип.

Резултатите ни носят голямо удовлетворение, както и фактът, че за поредна година сме сред лидерите по печалба в банковия сектор. Придобиванията, които направихме преди две години и сега, са от огромна важност за нас. Щастлива съм, че запазихме екипа си, той винаги е до мен и ще продължим да се развиваме заедно с него.

Много се говори за навлизането на финтех компании в банковия сектор, но аз не гледам на тях като на конкуренти, а като на партньори и съм убедена, че тоВа е успешният взаимноизгоден модел. В Пощенска банка сме възприели тази стратегия.

Клиентът винаги иска едно: по-добра, по-евтина и по-бърза услуга. Стремим се да усъвършенстваме своите продукти и услуги. В този процес дигитализацията е не просто стъпка, а дълъг път, който трябва да извървим. Пощенска банка работи в тази насока. Нашият стремеж е това да стане по най-добрия начин, защото това ще е от полза за клиентите ни. То ще се отрази на продуктите, услугите и времето за обслужване. Нашата банка е универсална и сме готови да финансираме всеки добър проект. През 2019-а ще се фокусираме върху придобиването на банка Пиреос България. Това ще стане по начин, при който и клиентите, и служителите, и акционерите да са удовлетворени.

Бъдещето на банките е свързано с повече дигитализация и навлизане на изкуствен интелект и никой не може да си заравя главата в пясъка, че това предстои.

***

Petia Dimitrova, Mrs. Economy 2018: Digitalisation Is a Long Path that We will Have to Walk

Petia Dimitrova is the Chief Executive Officer and Chairperson of the Management Board of Postbank. She is also a member of the Management Board of the Association of Banks in Bulgaria

I am filled with respect and gratitude to all who have appreciated our work and our development during these years. This is an award for our entire team.

The results are very satisfying to us, as well as the fact that, for another year, we are among the leaders in profit in the banking sector. The acquisitions we made two years ago and the ones we are making now are of great importance to us. I am happy we preserved our team, they are always next to me and we will continue to develop together.

There is a lot of talk about the entry of fintech companies in the banking sector, still, I do not see them as competitors, but as partners, and I am convinced that this is the successful model, which is beneficial for both sides. At Postbank, this is the strategy we have adopted.

The client always wants one thing: a better, cheaper and faster service. We strive to improve our products and services. In this process, the digitalisation is not just a step, but a long path that we have to walk. Postbank is working in this direction. Our goal is to do this the best way, because it will benefit our clients. It will affect the products, services and the time for providing these services. Our bank is universal, and we are ready to finance every good project. In 2019, we will focus on the acquisition of Piraeus Bank Bulgaria. This will happen in a way that our clients, employees and shareholders will be satisfied.

The future of banks is linked to more digitalisation and penetration of artificial intelligence, and no one should bury their head in the sand and say that this is not about to happen.