Вековните дървета на Витоша

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Нашите зелени истории продължават. Запознай се с още информация за горските столетници. Вековните дървета са важна част от биологичното разнообразие на Витоша и Дирекцията на Природен парк “Витоша“ полага грижи за тяхното опазване. На няколко места в Парка са запазени единични или групи вековни дървета. Някои от видовете са експонирани – около тях са поставени дървени огради с информационни табели.

 

Буковите гори са най-големи по площ на Витоша. Около Драгалевския манастир са останали единични вековни буки, напомнящи за величествена в миналото букова гора. Тяхната възраст е приблизително 120 години.

 

 

Обикновен бук
Fagus sylvatica
ObiknovenaChereshaКората му е гладка и сива, пъпките са много едри, вретеновидни, канеленокафяви, силно отстоящи от клонките. Листата са яйцевидни, отгоре лъскави и тъмнозелени. Преди опадане, през октомври, добиват жълточервена окраска. Мъжките и женските цветове се разполагат в отделни топчести съцветия, развиват се едновременно с разлистването. Плодовете са тип “орех“, тристенни и с кафява обвивка, носят названието “букови жълъди“. Поместени са в бодлива обвивка (купула). Букът може да достигне възраст до 400 години.

 
 

Знаете ли, че: Букът е основен вид при формирането на редица природни местообитания, а буковите гори имат важна екологична роля. Буковата дървесина е сред най-ценните в стопанско отношение. Тя е твърда, тежка и трайна. Намира широко приложение в строителството, производството на мебели, целулозно-хартиената промишленост. Плодовете служат за храна на много видове горски животни. Зрелите плодове са ядливи – бялата вътрешност на семената е сладка на вкус и с високо съдържание на скорбяла и мазнини. Поради съдържанието на алкалоиди (фагин), ако се консумират сурови в по-голямо количество могат да причинят замайване.

 

Повече от век в района на Драгалевския манастир растат няколко дървета планински ясен и обикновен явор. Тяхната приблизителна възраст е 150 години.

 

 

Планински ясен
Fraxinus excelsior
OfikaКората му е сива и гладка, пъпките – черни. Листата са сложни нечифтоперести, съставени от 7 до 17 ланцетни листчета със ситно напилен ръб. Цветовете са без околоцветник, събрани в метличести съцветия. Цъфти през април-май, преди да се разлисти. Плодовете са еднокрили крилатки с езичеста форма, струпани в едри снопчета (50-150 на брой). Те се задържат в короната и след есента, като служат за храна на птици (особено синигери) през студените месеци. Семената узряват през септември – октомври. Бързорастящ вид със здрава и твърда дървесина с широко приложение (направа на мебели).
 

 

 

 

 

 

 

Обикновен явор
Acer pseudoplatanus
ObiknovenaBrezaКората му е светлосива и напукана, пъпките – маслиненозелени с тъмен ресничест ръб. Листата са длановидно нарязани на 5 (7) дяла до средата си, дяловете са тъпо заострени и едро назъбени. Цветовете са жълтозелени, събрани в увиснали гроздовидни съцветия. Цъфти през май. Плодовете са 2 еднокрили крилатки, срастнали под остър ъгъл. Семената са изпъкнали. Декоративен, горскостопански и медоносен вид.

На пътя под Кладнишкия манастир, по западните склонове на Витоша, са запазени два вековни горуна. Тяхната приблизителна възраст е 260 години.

 

 

 

 

 

 

Зимен дъб, Горун
Quercus daleshampii

ObiknovenBukКората му е плитко напукана, младите клонки – леко ръбести и голи. Пъпките са разположени по 2-3 (или повече) силно сближени на върха на клонката, заострени, голи. Листата 8-12 см обратнояйцевидни, с дълги до 2,5 см дръжки, основата на петурата клиновидна, отдолу голи. Цветовете са дребни, еднополови, женските събрани в групи, мъжките – в реси. Цъфти през април – май. Плодовете са жълъди, приседнали и разположени по няколко, поместени в “шапчица“ (купула) с окосмени люспи.

 

Знаете ли, че: Дъбовата кора е богата на танини билка, а жълъдите служат за храна на редица горски животни. Дъбовите шикалки са сферични образувания, причинени от вещества, отделяни от яйцата на оси, които снасят в жилките на листата. Развитите оси се излюпват през лятото, като си пробиват дупчица през шикалката. От шикалките се добива чист танин, намиращ приложение в медицината, а в миналото и като съставка за производство на мастило.

 

Близо шестотин годишен космат дъб ни посреща на входа на село Боснек, от южната страна на Витоша. Други два представителя на същия вид растат по каменистите склонове на връх Кръста и дават името на местността Паунови дъбове. Тяхната възраст е около 260 години.

 
 

Космат дъб
Quercus pubescens

ObiknovenaLeskaКората е сиво-пепелява и дълбоко напукана, младите клонки и пъпките гъсто овласинени. Листата със силно променливи размери и форма, до 10 см, от долната страна гъсто овласинени, с добре развита дръжка. Цветовете са дребни, еднополови, женските са събрани в групи, мъжките – в реси. Цъфти през май. Плодовете са приседнали жълъди, поместени във висока 1 см “шапчица“ (купула), покрита с окосмени люспи.