Васил Сланчев: Частното банкиране от Пощенска банка дава достъп до ексклузивни възможности

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Bulgaria On Air | Стр. 24

Васил Сланчев е ръководител “Частно банкиране и взаимни фондове” в Пощенска банка. Той има повече от 15 години професионален опит във водещи финансови институции и многобройни специализации, включително магистърска степен по финанси с профил “Банково дело” от УНСС. МВА степен от Sheffield University, специализация 8 Vienna University of Economics and Business и gp.

Пощенска банка е сред лидерите на банковия пазар в България и вече 27 години е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в сектора. Институцията заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в страната. Пощенска банка предоставя отлично клиентско изживяване, модерни алтернативни канали за банкиране и има една от най-добре развитите клонови мрежи в България.

- Г-н Сланчев, с какво се отличава услугата “Частно банкиране” на Пощенска банка? Към кого е насочена тя?
- Този тип услуга е насочена към най-високия сегмент клиенти – както физически лица, така и фирми. Специфично за частното банкиране е, че дава всеобхватни финансови решения и изключително задълбочен детайлен подход, съобразен с техните конкретни потребности. Услугата “Частно банкиране” на Пощенска банка се отличава с това, че предлага комбинация от инвестиционни и спестовни продукти от две водещи финансови институции -нашата и първокласната Eurobank Private Bank Luxembourg. Това осигурява, наред с всички други предимства, структуриран и надежден достъп до водещия световен финансов център Люксембург, а това означава достъп до ексклузивни възможности, глобални продуктови предложения и 100% Wealth Management услуги.

- Какъв е ключът на успеха, който предлагате на клиентите си?
- Ние смятаме, че информираният избор днес е ключът към вземането на най-добрите финансови решения за утре. Прилагаме на практика основното правило в частното банкиране – “опознай задълбочено клиента”, като на тази база създаваме специална стратегия в отговор на неговите нужди. В съвременния динамичен свят всеки има нужда от надежден навигатор -затова с нашия екип от професионалисти работим като доверен партньор на клиентите си 24/7, предоставяме им професионална финансова консултация, изключително високо качество на обслужване и разбиране на специфичните им нужди. Благодарение и на установеното партньорство с Eurobank Private Bank Luxembourg нашите клиенти получават наистина много повече възможности.

Vasil Slanchev is Head “Private Banking and Mutual Funds” at Postbank. He has more than 15 years of professional experience in leading financial institutions and a multitude of specializations, including a Master’s degree in Finance with profile “Banking” from The University of National and World Economy (UNWE), an MBA degree from Sheffield University, a specialization at Vienna University of Economics and Business and others.

Postbank is among the leaders in the banking market in Bulgaria and for 27 years alresdy is a leading factor in the innovations and forming of the trends in the sector. The institution is occupying a strategic position in retail banking and corporate banking in the country. Postbank is providing an excellent customer experience, modern alternative banking channels, and has one of the most developed branch networks in Bulgaria.

Mr Slanchev, how does Postbank’s “Private Banking” service distinguish itself? Who is it aimed at?

This type of service is aimed at the top-end customers – both persons and companies. What is specific to private banking is that it provides
comprehensive financial solutions and an extremely thorough detailed approach, consistent with their concrete needs. The “Private Banking” service of Postbank is notable for offering a combination of investment and savings products from two leading financial institutions – ours and the first-class Eurobank Private Bank Luxembourg. This ensures, along with all other advantages, a structured and reliable access to the leading global financial centre Luxembourg, and this means access to exclusive possibilities, global product proposals and 100% Wealth Management services.

What is the key to the success that you are offering to your clients?

We think that the informed choice today is the key to the taking of the best financial decisions for tomorrow. We are putting into practice the fundamental rule in private banking – “become well acquainted with the customer”, and on this basis we are creating a special strategy in response of his needs. In the modern dynamic world everyone needs a trustworthy navigator -therefore we and our team of professionals are working 24/7 as a reliable partner of our clients, we are providing them with a professional financial consultation, an exceptionally high level of servicing and understanding of their specific needs. Thanks also to the established partnership with Eurobank Private Bank Luxembourg our clients are getting truly many more possibilities and a unique know-how, which are helping them manage their finances successfully.