Борислав Попов, началник-управление “Персонално банкиране и депозити” в Пощенска банка: Суперсектори носят бонус лихва при гарантирана главница

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Мениджър | Венцислав САВОВ | 01.06.2017 | 00:01

Господин Попов, какви ползи носи персоналното банкиране на Пощенска банка?

Персоналното банкиране е предназначено за клиенти с по-Висок финансов, социален и професионален статус, които имат съответно по-голяма потребност и нужда от специализирано обслужване. В Пощенска банка имаме ясна визия и стратегия как да обслужваме този клиентски сегмент както по отношение на предлаганите продукти и услуги, така и по отношение на стандартите на обслужване.

От друга страна, тези клиенти са обикновено предприемачи, мениджъри, хора със свободни професии и др., които управляват бизнеси и имат сфери на влияние в различни области и дейности. За нас като банка е важно клиентите в сегмента персонално банкиране да са удовлетворени от обслужването в банката, тъй като това води до дългосрочно партньорство и постепенно поемане на цялостното обслужване на клиента като физическо лице и фирмен бизнес.

В момента депозит от 100 хил. л13. каква приблизителна годишна доходност носи на своя притежател? Каква е алтернативата на затворените във влог пари?

Лихвените проценти претърпяха сериозен спад и в момента на българския пазар депозит от 100 хил. лв. може да донесе на притежателя си лихви в диапазона от 0,10% до 0,50% на годишна база. Именно този спад на доходността по депозитите провокира интереса на клиентите да търсят нови алтернативи за своите спестявания. Особена популярност придобиват хибридните продукти – комбинация от срочен депозит и инвестиционна част Взаимен фонд, застраховка или структурирана инвестиция. В тази област ние от Пощенска банка сме пионери – “СпестИнвест” е от първите хибридни продукти депозит-взаимен фонд, а в момента предлагаме “Структуриран депозит INDEX” – депозит с възможност за допълнителна доходност, обвързана с представянето на индекс STOXX Europe 600 Health Care. “Структуриран депозит INDEX” е уникален по своята същност, като от една страна, главницата на депозита е гарантирана по смисъла на Закона за гарантиране на влоговете в България, и от друга страна, депозитът представлява непряка инвестиция в структурирана книга с възможност за постигане на по-висока доходност във времето.

Защо решихте да обвържете новия инвестиционен продукт именно със STOXX Europe 600 Health Care?

Индексът е борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании. STOXX Europe 600 Health Care индекс отразява представянето на акциите на европейски фирми в сектора на здравеопазването. Индексът е част от групата на Германската фондова борса и е един от индикаторите за представянето на т.нар. суперсектори в европейската икономика. Конкретно STOXX Europe 600 Health Care индекс следи резултатите на ключови компании в сектора на здравеопазването. Информация относно стойностите на индекса STOXX Europe 600 Health Care c код SXDP може да бъде намерена на адрес www.stoxx.com.

В добри времена за европейските борси “Депозит индекс” каква годишна доходност може да постигне и съответно в негативния сценарий – какви загуби може да понесе вложителят?

Индексът STOXX Europe 600 Health Care може да претърпи изменение както в положителна посока, и макар и по-малко вероятно – в отрицателна посока. При “Структуриран депозит INDEX” допълнителната доходност, която може да получи клиентът, наречена в случая бонус лихва, е обвързана само с положителното изменение на индекс STOXX Europe 600 Health Care. Съгласно договорената горна граница максималната бонус лихва може да е в размер до 10,60% и до 29,50% от общия размер на вложените средства за съответния период – 36 и 60 месеца. Иначе казано, годишната доходност от този наш спестовен депозит може да достигне до 3,5% при 36 месеца срочност и до 5,9% при 60 месеца срочност. При предварително изтегляне на вложената сума се заплаща такса в размер на 5%.

Стр. 126