Александър Пунчев, началник-отдел “Средни корпоративни клиенти” в Пощенска банка: Компаниите са по-смели и не задържат плановете си за инвестиции

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Икономика | 10.03.2017 | 00:31

Г-н Пунчев, разкажете ни повече за кредитите за оборотни средства, които предлагате на бизнес клиенти. Какви са техните предимства? 

Кредитите за оборотни средства покриват цялата палитра от краткосрочни кредити, които финансират трансакционния цикъл на фирмата в различни етапи. Като започнем от най-простите форми на финансиране като овърдрафт и кредитна линия за оборотни средства, през по-структурирани продукти, които следват целия “живот” на продукта или на услугата в дадена фирма, от нейната изработка и подготовка до нейната реализация, и периода на отложено плащане, в случай че има такова. Предлагаме на нашите клиенти и финансиране на вземания под формата на факторинг или кредитната му форма – финансиране, преди да възникнат самите вземания. Също така като оборотно финансиране е редно да се споменат и формите на така наречените некешови лимити – за банкови гаранции и за акредитиви, които може да са оформени както като лимити, така и като еднократни инструменти.

За всякакъв тип фирма ли е подходящ банковият овърдрафт, който вие споменахте?

В общи линии няма ограничения от гледна точка на предмета на дейност на фирмите, които биха могли да го ползват, но този вид финансиране е с краткосрочен характер. Той е приложим в случаите, в които се появяват не-планирани разходи, които не са покрити с други по-предсказуеми форми на финансиране. Структурата на този тип кредит предполага ежедневно погасяване с вече наличните средства, които има компанията. Идеята при него е за покриване на по-непредвидени и краткосрочни нужди от оборотни средства при разминавания в паричните потоци, изходящи и входящи, т.е. във фирми с много персонал, с много разплащания, с много контрагенти, било то доставчици или клиенти, е по-вероятно да възникне нужда от ползване на овърдрафт. Характерно за овърдрафта е, че там се очаква бързо усвояване, в общия случай не се търсят разходооправдателни документи, които да доказват за каква цел се използва кредитът. Дори биха могли да се покрият и някои кешови плащания.

Към настоящия момент предимно краткосрочни форми за финансиране ли са по-търсени от вашите клиенти или пък има компании, които са по-смели и планират по-дългосрочни инвестиции?

Трудно е да се определи тенденцията в конкретен тип финансиране. Търговските компании и тези с по-бързооборотен характер на дейността са по-склонни да търсят предимно оборотно финансиране, докато производствените компании или дружествата от преработвателната промишленост обикновено търсят по-дългосрочни форми на кредитиране. Чисто като статистика в Пощенска банка в момента има баланс в търсенето на инвестиционни и оборотни кредити, какъвто не беше случаят преди 3-4 години, когато дори и компании, които планираха да правят инвестиции и имаха нужда от такива, бяха по-скоро притеснени и ги задържаха за един по-следващ момент.

Кои са тези компании, които споменахте, че вече не се въздържат и са по-смели – от кои сектори са и за какво са предназначени инвестициите?

В момента виждаме множество компании да реализират инвестиционни проекти. До голяма степен трябва да отбележим, че това е насърчено и от активните програми с различни европейски институции и средства, в които Пощенска банка всъщност участва активно.

Голямо оживление имаше в последните години в секторите, свързани със земеделието и животновъдството, и то не толкова в самото производство на такава продукция, а в последваща преработка и добавяне на стойност към вече произведени земеделски продукти. Доста от земеделските производители инвестират в модернизиране на техниката. Това вече е ясно изразена тенденция в последните няколко години. Отделно от това, имаме клиенти търговски вериги, които са с инвестиционни намерения за тази година за изграждане на нови търговски обекти както в София, така и в страната. Също така има и сериозно оживление в големите градове по отношение на строителството на жилищни имоти. Традиционно имаме добри позиции в хотелиерския бранш. И в София има доста значими по обем нови проекти, които се реализираха. Забелязваме и оживление в туристическия сектор по Черноморието.

Можем ли в тези тенденции да причислим и фирмите, които са иновационно настроени? Можем ли да говорим за иновационни компании с интерес към финансиране?

Разбира се. Иновационните компании с доста широкото понятие за иновации, което залегна и в някои от европейските програми, които са активни в момента, са насърчени, както и тези, които имат проекти в посока модернизация на дейността си или въвеждане на нови продукти и производства. Новите програми по инициатива на Европейския инвестиционен фонд изключително насърчават отпускането на кредити именно за иновативни start up компании. До момента те имаха доста ограничен достъп до банково финансиране и прибягваха до други, неизгодни за тях форми на финансиране.

Стр. 68 – 69